Середа, 22.09.2021, 08:02 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філософія, культурологія, соціологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 19 [20]
Вісник Маріупольського державного університету – Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. – 2020. – Вип. 19. – С. 1-161.
Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Philosophy, culture studies, sociology, 19
Site menu
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Пошук


  Ташкінова Оксана Анатоліївна, Булгакова Світлана Андріївна, Гонтар Марія Анатоліївна
  Вісник Маріупольського державного університету – Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. – 2020. – Вип. 19. – С. 1-161.

  Ташкінова Оксана Анатоліївна
  кандидат соціологічних наук, старший викладач кафедри соціології та соціальної роботи
  ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

  Tashkinova Oksana
  Ph.D., Senior Lecturer, Department of Sociology and Social Work
  Pryazovskyi State Technical University
  tashkinovaks@gmail.com

  Булгакова Світлана Андріївна
  студентка другого (магістерського) рівня вищої освіти, ОП «Соціальна робота», спеціальність «Соціальна робота»
  ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

  Bulgakova Svetlana
  student
  Priazovskyi State Technical University
  tashkinovaks@gmail.com

  Гонтар Марія Анатоліївна
  студентка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, ОП «Соціальна робота», спеціальність «Соціальна робота»
  ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

  Gontar Maria
  student
  Priazovskyi State Technical University
  tashkinovaks@gmail.com

  Діяльність профорієнтаційного хабу «profit quest» на базі закладу вищої освіти як нова організаційна форма професійної орієнтації учнівської молоді

  Activity of vocational guidance hub "profit quest" on the basis of higher education institution as a new organizational form of professional orientation of student youth

  DOI 10.34079/2226-2830-2020-10-19-145-151

  [ download pdf ]

  С. 145-151

  Анотація
  У статті проаналізовано особливості впровадження інноваційних форм профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю. Визначено, що проблема підготовки учнів старших класів до вибору власного професійного майбутнього є важливою в умовах сучасного розвитку суспільства. Проаналізовано різні організаційні форми здійснення профорієнтаційної роботи: соціально-психологічні служби у загальноосвітніх закладах; відділи профорієнтації у базових центрах зайнятості; ресурсні центри професійної орієнтації учнівської молоді у освітніх округах; центри соціальних служб для сім, дітей та молоді; різноманітні позашкільні заклади; відділи профорієнтації та рекрутингу у закладах вищої освіти тощо. Акцентується увага на необхідності впровадження нових організаційних форм профорієнтаційної роботи за принципом «рівний навчає рівного», де студенти соціономічних професій навчають/допомагають/активізують старшокласників до активного та відповідального вибору власного професійного майбутнього. Розглянуто діяльність профорієнтаційного хабу «PROFIT QUEST» на базі ДВНЗ «Приазовського державного технічного університету».

  The article analyzes the features of the introduction of innovative forms of career guidance work with student youth. It is determined that the problem of preparing high school students to choose their own professional future is important in today's world. It is noted that the success of a young person's life largely depends on how correct was the choice of profession, institution of higher education, profession. At the same time, the chosen profession should correspond to the personal qualities and capabilities of a young person, be interesting, and create opportunities for competitiveness in the labor market. Various organizational forms of career guidance work are analyzed: social and psychological services in secondary schools; career guidance departments in basic employment centers; resource centers for professional orientation of student youth in educational districts; social service centers for families, children and youth; various out-of-school institutions; career guidance and recruitment departments in higher education institutions, etc. Emphasis is placed on the need to introduce new organizational forms of career guidance work on the principle of "peer teaches peer", where students of socionomic professions activate high school students to responsibly choose their own professional future. On the one hand, this form of interaction is more effective and efficient because students better understand the interests, motives and needs of high school students. On the other hand, it can become a form of practice for students enrolled in educational programs of socionomic specialties of the first and second levels of higher education (social work, practical psychology, social pedagogy, etc.). The activity of the vocational guidance hub "PROFIT QUEST" on the basis of SHEI "Priazovsky State Technical University" is considered. The purpose and tasks of the career guidance hub are analyzed. The activity of the Vocational Guidance Hub "PROFit quest" is aimed at vocational guidance work with high school students, especially from families in SJO, on professional information, professional diagnostics, professional counseling and professional activation in the form of games and training. Among the technologies used in the activities of the career guidance hub, the following are considered: use in the role; information and educational technologies; technologies for awareness of one's own professional abilities; technologies for involving specialists of interested organizations in the project and others. The results of the online survey of training participants, career guidance testing and thematic quest game are analyzed.

  Ключові слова: професійне самовизначення, профорієнтаційна активізація, профорієнтаційна робота, учнівська молодь, професійна консультація, тренінг, профорієнтаційний хаб, professional self-determination, career guidance activation, career guidance work, student youth, professional consultation, training, career guidance hub

  Список використаної літератури

  1. Застосування підходу «рівний-рівному» в санітарно-просвітницькій роботі серед молоді та підлітків учасниками студентського волонтерського загону [Електронний ресурс] / І. А. Голованова, Н. О. Ляхова, І. В. Бєлікова, В. П. Лисак. – Режим доступу : http://elib.umsa.edu.ua/bitstream/umsa/9608/1/Zastosuvannya_pidhodu.pdf
  2. Концепція державної системи професійної орієнтації населення: постанова КМУ від 17 вересня 2008 року, №842, із змінами від 12.03.2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/842-2008-%D0%BF#Text
  3. Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19
  4. Професійна орієнтація старшокласників: теорія і практика: наук.-метод. посіб. / за ред. О. В. Мельника. – Київ :Четверта хвиля, 2009. - Вип. № 1. - 230 с.

  References

  1. Zastosuvannia pidkhodu «rivnyi-rivnomu» v sanitarno-prosvitnytskii roboti sered molodi ta pidlitkiv uchasnykamy studentskoho volonterskoho zahonu [Elektronnyi resurs] / I. A. Holovanova, N. O. Liakhova, I. V. Bielikova, V. P. Lysak. – Rezhym dostupu : http://elib.umsa.edu.ua/bitstream/umsa/9608/1/Zastosuvannya_pidhodu.pdf
  2. Kontseptsiia derzhavnoi systemy profesiinoi oriientatsii naselennia: postanova KMU vid 17 veresnia 2008 roku, №842, iz zminamy vid 12.03.2020 roku [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/842-2008-%D0%BF#Text
  3. Polozhennia pro akredytatsiiu osvitnikh prohram, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19
  4. Profesiina oriientatsiia starshoklasnykiv: teoriia i praktyka: nauk.-metod. posib. / za red. O. V. Melnyka. – Kyiv :Chetverta khvylia, 2009. - Vyp. № 1. - 230 s.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Ташкінова О. А. Діяльність профорієнтаційного хабу «profit quest» на базі закладу вищої освіти як нова організаційна форма професійної орієнтації учнівської молоді / О. А. Ташкінова, С. А. Булгакова, М. А. Гонтар // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. – 2020. – Вип. 19. – С. 145-151.

  Harvard Referencing Style
  Tashkinova, O., Bulgakova, S. and Gontar, M., 2020. Diialnist proforiientatsiinoho khabu «profit quest» na bazi zakladu vyshchoi osvity yak nova orhanizatsiina forma profesiinoi oriientatsii uchnivskoi molodi [Activity of vocational guidance hub "profit quest" on the basis of higher education institution as a new organizational form of professional orientation of student youth]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Philosophy, culture studies, sociology,19, pp. 145-151.

  Категорія: Випуск 19 | Додав: Marina (10.12.2020)
  Переглядів: 54 | Теги: тренінг, Training, професійна консультація, career guidance work, student youth, професійне самовизначення, career guidance activation, professional consultation, профорієнтаційна активізація, профорієнтаційна робота, профорієнтаційний хаб, учнівська молодь, professional self-determination | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright © 2021

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Конструктор сайтів - uCoz