Середа, 22.09.2021, 09:00 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філософія, культурологія, соціологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 19 [20]
Вісник Маріупольського державного університету – Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. – 2020. – Вип. 19. – С. 1-161.
Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Philosophy, culture studies, sociology, 19
Site menu
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Пошук


  Подгайко Марія Костянтинівна
  Вісник Маріупольського державного університету – Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. – 2020. – Вип. 19. – С. 1-161.

  Подгайко Марія Костянтинівна
  доцент кафедри соціології управління, кандидат історичних наук, доцент
  Донецький державний університет управління

  Podhaiko Mariia
  Cand. Sc. History, Associate Professor of Sociology of Management
  Donetsk State University of Management

  mariia71077@ukr.net

  Менторство як елемент реалізації концепціїї дуальної форми здобуття освіти в Україні та протидії проблемі безробіття молоді

  Mentorship as an element of implementation of the concept of the dual form of education in Ukraine and preventing the problem of youth unemployment

  DOI 10.34079/2226-2830-2020-10-19-129-133

  [ download pdf ]

  С. 129-133

  Анотація
  У статті проаналізовано поняття «менторство», його сутність та значення. Досліджено, яким чином відбувалася трансформація менторства з часів Стародавньої Греції до сьогодення, та з’ясовано, яким чином інститут менторства може вплинути на вирішення окремих питань розвитку сучасного соціокультурного українського середовища. Насамперед, йдеться про проблему безробіття молоді, а саме: першого працевлаштування, браку в них достатнього досвіду та практичних навичок для влаштування на роботу. У цьому контексті було розглянуто питання менторства з огляду на впровадження Концепції дуальної форми здобуття освіти в Україні. Тобто йдеться про надання можливості молоді одночасно навчатися у закладах професійної, професійно-технічної чи вищої освіти та працювати на виробництві чи в установі за основною спеціальністю. Було проаналізовано постать ментора, його основні функції та шляхи передачі досвіду, знань та професійних навичок своїм підопічним. Намічені основні етапи розвитку інституту менторства в Україні, його вплив на протидію проблемі безробіття молоді та наповнення ринку праці фахівцями затребуваних спеціальностей.

  The article analyzes the concept of "mentoring", its essence and meaning. The transformation of mentoring from the time of Ancient Greece to the present has been studied and it has been clarified how the institution of mentoring can influence the solution of certain issues of development of the modern socio-cultural Ukrainian environment. First of all, we are talking about the problem of youth unemployment, namely - the first employment, lack of sufficient experience and practical skills for employment. In this context, the issue of mentoring is considered from the point of view of the implementation of the Concept of the dual form of education in Ukraine. That is, it is about giving young people the opportunity to study in vocational, technical or higher education institutions and work in a factory or in an institution in the main specialty. The figure of the mentor, his/her main functions and ways of transferring experience, knowledge and professional skills to the mentee are analyzed. Mentoring is a management technology of providing constant support, personal care, and a councelor is an authoritative advisor. Usually the councelor shares his experience and knowledge with the mentee, helps him to determine the goals, acts as a counselor, helps to build a professional career. Mentoring is always the interaction, cooperation and communication directly in the workplace between the councelor on the one hand, and the employee (mentee) on the other. Mentoring is a long-term relationship (long-term) of acquiring career skills through counseling or psychological support, which is often transformed into a friendly one. As for the managerial function of a councelor, he does not only share his professional skills and knowledge, but also contributes to building a professional career for his mentee. The task of a councelor as a manager is to choose the right approach to work, which would be effective, and to apply effective tactics of organizing the career advancement of his mentee. At the initial stage, the councelor introduces the mentee to the socio-cultural corporate environment, promotes the establishment of useful professional connections, acquaints with the system of norms and values that this organization cultivates. In this way the primary professional socialization of the mentee takes place. The main stages of development of the institute of mentoring in Ukraine, its influence on prevention the problem of youth unemployment and filling the labor market with specialists of popular specialties are outlined.

  Ключові слова: ментор, менторство, дуальна освіта, ринок праці, розвиток кар’єри, професійна освіта, mentor, mentoring, dual education, labor market, career development, professional education

  Список використаної літератури

  1. Класифікатор професій зі змінами, затверджений наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 6 березня 2016 року [Електронний ресурс] // Бухгалтер: довідник. – Режим доступу : https://buhgalter.com.ua/dovidnik/klasifikator-profesiy/rozdil-9-nayprostishi-profesiyi/
  2. Коваль Є. Як стати хорошим ментором [Електронний ресурс] / Є. Коваль // Dou.ua. - 2018 . – 22 березня. - Режим доступу : https://dou.ua/lenta/articles/become-mentor/
  3. Поліщук І. Менторство як ефективний механізм розвитку професійного потенціалу державних службовців України / І. Поліщук // Держава і регіони. Серія : Державне управління. – 2017. – № 1(57). – С. 16–20.
  4. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 419-р. від 12 червня 2019 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-р#Text
  5. Як змінився ринок праці в Україні [Електронний ресурс] // Роботодавець. - 2018. – 12 грудня. - Режим доступу : https://robotodavets.org.ua/2018/12/12/yak-zminyvsya-rynok-pratsi-v-ukrayini.html

  References

  1. Klasyfikator profesii zi zminamy, zatverdzhenyi nakazom Ministerstva ekonomichnoho rozvytku ta torhivli Ukrainy vid 6 bereznia 2016 roku [Elektronnyi resurs] // Bukhhalter: dovidnyk. – Rezhym dostupu : https://buhgalter.com.ua/dovidnik/klasifikator-profesiy/rozdil-9-nayprostishi-profesiyi/
  2. Koval Ye. Yak staty khoroshym mentorom [Elektronnyi resurs] / Ye. Koval // Dou.ua. - 2018 . – 22 bereznia. - Rezhym dostupu : https://dou.ua/lenta/articles/become-mentor/
  3. Polishchuk I. Mentorstvo yak efektyvnyi mekhanizm rozvytku profesiinoho potentsialu derzhavnykh sluzhbovtsiv Ukrainy / I. Polishchuk // Derzhava i rehiony. Seriia: Derzhavne upravlinnia. – 2017. – № 1(57). – S. 16–20.
  4. Pro skhvalennia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity «Suchasna profesiina (profesiino-tekhnichna) osvita» na period do 2027 roku [Elektronnyi resurs] : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy № 419-r. vid 12 chervnia 2019 r. – Rezhym dostupu : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-r#Text
  5. Yak zminyvsia rynok pratsi v Ukraini [Elektronnyi resurs] // Robotodavets. - 2018. – 12 hrudnia. - Rezhym dostupu : https://robotodavets.org.ua/2018/12/12/yak-zminyvsya-rynok-pratsi-v-ukrayini.html


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Подгайко М. К. Менторство як елемент реалізації концепціїї дуальної форми здобуття освіти в Україні та протидії проблемі безробіття молоді / М. К. Подгайко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. – 2020. – Вип. 19. – С. 129-133.

  Harvard Referencing Style
  Podhaiko, M., 2020. Mentorstvo yak element realizatsii kontseptsiii dualnoi formy zdobuttia osvity v Ukraini ta protydii problemi bezrobittia molodi [Mentorship as an element of implementation of the concept of the dual form of education in Ukraine and preventing the problem of youth unemployment]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Philosophy, culture studies, sociology,19, pp. 129-133.

  Категорія: Випуск 19 | Додав: Marina (11.12.2020)
  Переглядів: 57 | Теги: labor market, professional education, Mentor, менторство, Ментор, професійна освіта, дуальна освіта, career development, Ринок праці, dual education, Mentoring, розвиток кар’єри | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright © 2021

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Конструктор сайтів - uCoz