Середа, 22.09.2021, 07:24 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філософія, культурологія, соціологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 19 [20]
Вісник Маріупольського державного університету – Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. – 2020. – Вип. 19. – С. 1-161.
Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Philosophy, culture studies, sociology, 19
Site menu
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Пошук


  Нікольченко Юзеф Мойсейович, Головко Олександра Владиславівна
  Вісник Маріупольського державного університету – Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. – 2020. – Вип. 19. – С. 1-161.

  Нікольченко Юзеф Мойсейович
  доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності, заслужений працівник культури України
  Маріупольського державного університету

  Nikolchenko Yuzef
  Associate Professor of the Department of Culture Studies and Information Activity, Honored Worker of Ukraine Culture
  Mariupol State University
  nikolchenko46@ukr.net

  Головко Олександра Владиславівна
  кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних та гуманітарних дисциплін
  Харківський державний університет харчування та торгівлі (м. Харків)

  Holovko Alexandra
  Ph.D., assistant professor of the Department of Social Sciences and Humanities
  Kharkiv State University of Food Technology and Trade
  golovkoav2017@gmail.com

  Рецензія на видання Українець А. М. Традиційний одяг Рівненщини. У двох книгах. Книга 1 – Рівне: У фарватері істин, 2019. – 208 с.: іл.

  The review of the edition Ukrayinetsʹ A. M. Traditional clothing of the Rivne region. In two books. Book 1 / A. M. Ukrayinetsʹ. – Rivne: In the Fairway of Truths, 2019. – 208 p.: il.

  DOI 10.34079/2226-2830-2020-10-19-152-161

  [ download pdf ]

  С. 152-161

  Анотація
  Проаналізована перша частина монографії «Традиційний одяг Рівненщини» заслуженого працівника культури України А. Українець. Наголошено, що ця книга є першою спробою у вітчизняній історіографії комплексно дослідити історико-культурну ґенезу традиційного вбрання населення Рівненської області – частини великого Волинсько-Поліського регіону України від доби пізнього палеоліту до середини ХХ ст.
  Зазначено, що у контексті сучасної орієнтації української етнографії, краєзнавства і культурології, спрямованих на аналіз історико-культурних процесів розвитку традиційної культури українців та перегляду усталених поглядів щодо сприйняття явищ та особливостей регіональної народної культури в Україні, обрання дослідницею теми монографії видається на часі.
  Підкреслено беззаперечну наукову вартість і перспективність її використання в історичних, етнографічних, краєзнавчих і культурологічних дослідженнях, відповідно й у музейній та культурно-просвітницькій практиці, а також у закладах вищої освіти України в курсах «Історія України», «Історія української культури», «Українська етнографія», «Традиційна культура українців», «Культурологія». Висновки, сформульовані наприкінці монографії, є вагомим теоретичним підґрунтям для подальших досліджень та розробок стратегії наступних наукових студій.
  Монографія стане у нагоді науковцям, студентам, працівникам культури; вона є вагомим внеском А. Українець у розвиток української етнографії, краєзнавства і культурології.

  The first part of the monograph is analyzed «Traditional Clothing of Rivne Region» by Honored Worker of Culture of Ukraine A. Ukrainets is analyzed. It is emphasized that this work is the first attempt in Ukrainian ethnography, local history and culture of a comprehensive study of the historical and cultural genesis of traditional clothing of the population of Rivne region - part of the great Volyn-Polissia region of Ukraine, from the late Paleolithic period to the middle of the twentieth century.
  It is noted that in the context of the contemporary orientation of Ukrainian ethnography, local lore and cultural studies, aimed at analyzing the historical and cultural processes of development of traditional culture of Ukrainians and reviewing the established views on the perception of phenomena and features of regional folk culture in Ukraine, the choice of a researcher of the topic of the monograph. The undeniable scientific value and perspective of its use in historical, ethnographic, local lore and cultural studies, respectively in museum and cultural-educational practice, as well as in higher education institutions of Ukraine in the courses «History of Ukraine», «History of Ukrainian culture», «Ukrainian ethnography», «Traditional culture of Ukrainians», «Culturology», and the conclusions formulated at the end of the monograph are a strong theoretical basis for further research and development of the strategy of other scientific studies.It is noted that the monograph will be useful for scientists, students, cultural workers and is a significant contribution to the development of Ukrainian ethnography, local lore and cultural studies.

  Список використаної літератури

  1. Антонович В. Б. [Рец. на:] П. А. Буцинський. О Богдане Хмельницком. Харьков, 1882 год. / В. Б. Антонович // Киевская старина. – 1883. - Год второй. Том V. Январь-Апрель. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого,1883. – 974 с.
  2. Коротун І. М. Географія Рівненської області : природа, населення, господарство, екологія / І. М. Коротун, Л. К. Коротун. - Рівне : Ін-т підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 1996. - 274 с.
  3. Українець А. М. Традиційний одяг Рівненщини. У 2-х кн. / А. М. Українець. – Рівне : У фарватері істин, 2019. – Кн. 1. - 208 с.: іл.
  4. Українець Алла Миколаївна: етнограф, краєзнавець, музейний фахівець : наук.-допом. біобібліогр. покажч.: до 60-річного ювілею від дня народж. / Рівнен. обл. універсал. наук. б-ка ; уклад.: Н. М. Кожан. – Рівне : О. Зень, 2017. – 168 с.

  References

  1. Antonovich V. B. [Rets. na:] P. A. Butsinskiy. O Bogdane Khmelnitskom. Kharkov, 1882 god. / V. B. Antonovich // Kievskaya starina. – 1883. - God vtoroy. Tom V. Yanvar-Aprel. – Kiev : Tip. G. T. Korchak-Novitskogo,1883. – 974 s.
  2. Korotun I. M. Heohrafiia Rivnenskoi oblasti : pryroda, naselennia, hospodarstvo, ekolohiia / I. M. Korotun, L. K. Korotun. – Rivne : In-t pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh kadriv, 1996. - 274 s.
  3. Ukrainets A. M. Tradytsiinyi odiah Rivnenshchyny. U 2-kh kn. / A. M. Ukrainets. – Rivne : U farvateri istyn, 2019. – Kn. 1. - 208 s.: il.
  4. Ukrainets Alla Mykolaivna: etnohraf, kraieznavets, muzeinyi fakhivets : nauk.-dopom. biobibliohr. pokazhch.: do 60-richnoho yuvileiu vid dnia narodzh. / Rivnen. obl. universal. nauk. b-ka ; uklad.: N. M. Kozhan. – Rivne : O. Zen, 2017. – 168 s.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Нікольченко Ю. М. Рецензія на видання Українець А. М. Традиційний одяг Рівненщини. У двох книгах. Книга 1 – Рівне: У фарватері істин, 2019. – 208 с.: іл. / Ю. М. Нікольченко, О. В. Головко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. – 2020. – Вип. 19. – С. 152-161.

  Harvard Referencing Style
  Nikolchenko, Y. and Holovko, A., 2020. Retsenziia na vydannia Ukrainets A. M. Tradytsiinyi odiah Rivnenshchyny. U dvokh knyhakh. Knyha 1 – Rivne: U farvateri istyn, 2019. – 208 s.: il. [The review of the edition Ukrayinetsʹ A. M. Traditional clothing of the Rivne region. In two books. Book 1 / A. M. Ukrayinetsʹ. – Rivne: In the Fairway of Truths, 2019. – 208 p.: il.]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Philosophy, culture studies, sociology,19, pp. 152-161.

  Категорія: Випуск 19 | Додав: Marina (10.12.2020)
  Переглядів: 57 | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright © 2021

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Конструктор сайтів - uCoz