Середа, 22.09.2021, 09:07 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філософія, культурологія, соціологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 19 [20]
Вісник Маріупольського державного університету – Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. – 2020. – Вип. 19. – С. 1-161.
Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Philosophy, culture studies, sociology, 19
Site menu
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Пошук


  Jankowski Stepan, Fedorova Julia
  Вісник Маріупольського державного університету – Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. – 2020. – Вип. 19. – С. 1-161.

  Jankowski Stepan
  Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Culture Studies and Information Activities Chair
  Mariupol State University

  s.jankowski@mdu.in.ua

  Fedorova Julia
  сandidate of Philological Sciences, Associate Professor Head of the Department of English Philology
  Mariupol State University

  j.fedorova@mdu.in.ua

  The idea of the socio-cultural world: university library in the digital age

  DOI 10.34079/2226-2830-2020-10-19-106-115

  [ download pdf ]

  С. 106-115

  Анотація
  For centuries, the library has embodied one of the greatest intellectual achievements of mankind. Determining the horizon of university research libraries and librarianship, as a rule, is considered in the perspective of their institutional development. The article considers the problems of library business in the conditions of formation of information society in Ukraine. The analysis of the scientific and information base of the research reveals that the leading topics in the scientific literature are the issues of material and technical support of libraries, financing of the library industry, introduction of innovative management in library services, training of library specialists. The general conclusion of this investigation is as follows: the problems of development of university libraries are a mirror of the problems of information progress of Ukrainian society and education in Ukraine.

  Ключові слова: information society, institutional approach, university library, book culture, Alexandria library, culture of library service

  Список використаної літератури

  1. Андронік Л. Д. Просвітницька робота університетської бібліотеки з формування академічної доброчесності в освітньому процесі ВНТУ [Електронний ресурс] / Л. Д. Андронік // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, м. Вінниця, 27–28 квіт. 2020 р. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/29581/9769.pdf?sequence=3&isAllowed=y
  2. Борухович В. Г. В мире античных свитков / В. Г. Борухович. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1976. – 224 с.
  3. Добролюбська Ю. А. Зміни в освітньому статусі університетської бібліотеки / Ю. А. Добролюбська // Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф., м. Одеса, 26–27 трав. 2017 р. – Одеса, 2017. – С. 190–194.
  4. Журавльова І. К. Бібліотека і покоління: виклики, проекції, очікування / І. К. Журавльова // Харківський університет. – 2020. – 11 лют., № 3(4116). – С. 3.
  5. Колесникова Т. О. Організація віддаленої роботи колективів бібліотек університетів України за часів драматичних невідомостей [Електронний ресурс] : [препринт] / Т. О. Колесникова. – 2020. – Режим доступу : http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/11914/1/Kolesnykova%20.pdf
  6. Коцере В. Я. Сотрудничество Академической библиотеки Латвийского университета с научными библиотеками Украины / В. Я. Коцере // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2016. – Вып. 13. – С. 231–239.
  7. Лавришин Н. В. Збереження культурної спадщини – незмінна місія сучасної університетської бібліотеки [Електронний ресурс] / Н. В. Лавришин // Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій : матеріали наук.-практ. Інтернет-конф., м. Ужгород, 15–19 черв. 2020 р. – Ужгород, 2020. – Режим доступу : https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/29277/1/%d0%97%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%97%20%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b8.pdf
  8. Медвідь-Чірібан М. О. Електронна база «Читач» – нова форма обліку користувачів сучасної бібліотеки [Електронний ресурс] / М. О. Медвідь-Чірібан // Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій : матеріали наук.-практ. Інтернет-конф., м. Ужгород, 15–19 черв. 2020 р. – Ужгород, 2020. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/29110/1/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f%20%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%20%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%8c%d0%a7%d1%96%d1%80%d1%96%d0%b1%d0%b0%d0%bd.pdf
  9. Починкова М. М. Підвищення професійної кваліфікації працівників університетських бібліотек на сучасному етапі [Електронний ресурс] / М. М. Починкова, Т. С. Улановська // Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій : матеріали наук.-практ. Інтернет-конф., м. Ужгород, 15–19 черв. 2020 р. – Ужгород, 2020. – Режим доступу : http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/29397/1/%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%92%D0%98%D0%A9%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%9E%D0%87%20%D0%9A%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%A4%D0%86%D0%9A%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%87%2
  10. Про бібліотеки і бібліотечну справу [Електронний ресурс] : Закон України від 27.01.1995 р. № 32/95-ВР із змін. і доп. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80
  11. Словник української мови : в 11 т. – Київ : Наук. думка, 1973. – Т. 4. – 840 с.
  12. Товт А. І. Особливості процесу комплектування фонду Наукової бібліотеки [Електронний ресурс] / А. І. Товт // Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій : матеріали наук.-практ. Інтернет-конф., м. Ужгород, 15–19 черв. 2020 р. – Ужгород, 2020. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/29179/1/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f%20%d0%b0%d0%bd%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d1%96%d0%ba%d0%b0%20%d0%a2%d0%be%d0%b2%d1%82.pdf
  13. Чуканова С. О. Професійна підготовка фахівців із біблотекознавства та інформологіії у системі вищої освіти США : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Світлана Олександрівна Чуканова; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ, 2016 – 352 с.
  14. Bibliothèque universitaire de Bologne [Electronic resource] // Wikipedia. – Publ. 6 janvier 2020, 17:04. – Mode of access: https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_universitaire_de_Bologne.
  15. Oswald G. Library World Records / G. Oswald. – Third Edition. – Jefferson : McFarland & Company, Inc., 2017. – 396 p.

  References

  1. Andronik L. D. Prosvitnytska robota universytetskoi biblioteky z formuvannia akademichnoi dobrochesnosti v osvitnomu protsesi VNTU [Elektronnyi resurs] / L. D. Andronik // Materialy XLIX naukovo-tekhnichnoi konferentsii pidrozdiliv VNTU, m. Vinnytsia, 27–28 kvit. 2020 r. – Rezhym dostupu: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/29581/9769.pdf?sequence=3&isAllowed=y
  2. Borukhovich V. G. V mire antichnykh svitkov / V. G. Borukhovich. – Saratov : Izd-vo Saratov. un-ta, 1976. – 224 s.
  3. Dobroliubska Yu. A. Zminy v osvitnomu statusi universytetskoi biblioteky / Yu. A. Dobroliubska // Kontsepty sotsiokulturnoi transformatsii suchasnoho suspilstva : materialy II Mizhnar. nauk. konf., m. Odesa, 26–27 trav. 2017 r. – Odesa, 2017. – S. 190–194.
  4. Zhuravlova I. K. Biblioteka i pokolinnia: vyklyky, proektsii, ochikuvannia / I. K. Zhuravlova // Kharkivskyi universytet. – 2020. – 11 liut., № 3(4116). – S. 3.
  5. Kolesnykova T. O. Orhanizatsiia viddalenoi roboty kolektyviv bibliotek universytetiv Ukrainy za chasiv dramatychnykh nevidomostei [Elektronnyi resurs] : [preprynt] / T. O. Kolesnykova. – 2020. – Rezhym dostupu : http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/11914/1/Kolesnykova%20.pdf
  6. Kotsere V. Ya. Sotrudnichestvo Akademicheskoy biblioteki Latviyskogo universiteta s nauchnymi bibliotekami Ukrainy / V. Ya. Kotsere // Biblioteki natsionalnykh akademiy nauk: problemy funktsionirovaniya, tendentsii razvitiya. – 2016. – Vyp. 13. – S. 231–239.
  7. Lavryshyn N. V. Zberezhennia kulturnoi spadshchyny – nezminna misiia suchasnoi universytetskoi biblioteky [Elektronnyi resurs] / N. V. Lavryshyn // Suchasni zavdannia ta priorytety diialnosti bibliotek vyshchykh navchalnykh zakladiv: shliakh innovatsii : materialy nauk.-prakt. Internet-konf., m. Uzhhorod, 15–19 cherv. 2020 r. – Uzhhorod, 2020. – Rezhym dostupu : https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/29277/1/%d0%97%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%97%20%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b8.pdf
  8. Medvid-Chiriban M. O. Elektronna baza «Chytach» – nova forma obliku korystuvachiv suchasnoi biblioteky [Elektronnyi resurs] / M. O. Medvid-Chiriban // Suchasni zavdannia ta priorytety diialnosti bibliotek vyshchykh navchalnykh zakladiv: shliakh innovatsii : materialy nauk.-prakt. Internet-konf., m. Uzhhorod, 15–19 cherv. 2020 r. – Uzhhorod, 2020. – Rezhym dostupu: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/29110/1/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f%20%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%20%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%8c%d0%a7%d1%96%d1%80%d1%96%d0%b1%d0%b0%d0%bd.pdf
  9. Pochynkova M. M. Pidvyshchennia profesiinoi kvalifikatsii pratsivnykiv universytetskykh bibliotek na suchasnomu etapi [Elektronnyi resurs] / M. M. Pochynkova, T. S. Ulanovska // Suchasni zavdannia ta priorytety diialnosti bibliotek vyshchykh navchalnykh zakladiv: shliakh innovatsii : materialy nauk.-prakt. Internet-konf., m. Uzhhorod, 15–19 cherv. 2020 r. – Uzhhorod, 2020. – Rezhym dostupu : http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/29397/1/%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%92%D0%98%D0%A9%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%9E%D0%87%20%D0%9A%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%A4%D0%86%D0%9A%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%87%2
  10. Pro biblioteky i bibliotechnu spravu [Elektronnyi resurs] : Zakon Ukrainy vid 27.01.1995 r. № 32/95-VR iz zmin. i dop. – Rezhym dostupu : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80
  11. Slovnyk ukrainskoi movy : v 11 t. – Kyiv : Nauk. dumka, 1973. – T. 4. – 840 s.
  12. Tovt A. I. Osoblyvosti protsesu komplektuvannia fondu Naukovoi biblioteky [Elektronnyi resurs] / A. I. Tovt // Suchasni zavdannia ta priorytety diialnosti bibliotek vyshchykh navchalnykh zakladiv: shliakh innovatsii : materialy nauk.-prakt. Internet-konf., m. Uzhhorod, 15–19 cherv. 2020 r. – Uzhhorod, 2020. – Rezhym dostupu: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/29179/1/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f%20%d0%b0%d0%bd%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d1%96%d0%ba%d0%b0%20%d0%a2%d0%be%d0%b2%d1%82.pdf
  13. Chukanova S. O. Profesiina pidhotovka fakhivtsiv iz biblotekoznavstva ta informolohiii u systemi vyshchoi osvity SShA : dys. … kand. ped. nauk : spets. 13.00.04 / Svitlana Oleksandrivna Chukanova; Nats. un-t «Kyievo-Mohylianska akademiia». – Kyiv, 2016 – 352 s.
  14. Bibliothèque universitaire de Bologne [Electronic resource] // Wikipedia. – Publ. 6 janvier 2020, 17:04. – Mode of access: https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_universitaire_de_Bologne.
  15. Oswald G. Library World Records / G. Oswald. – Third Edition. – Jefferson : McFarland & Company, Inc., 2017. – 396 p.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Jankowski S. The idea of the socio-cultural world: university library in the digital age / S. Jankowski, J. Fedorova // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. – 2020. – Вип. 19. – С. 106-115.

  Harvard Referencing Style
  Jankowski, S. and Fedorova, J., 2020. The idea of the socio-cultural world: university library in the digital age. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Philosophy, culture studies, sociology,19, pp. 106-115.

  Категорія: Випуск 19 | Додав: Marina (14.12.2020)
  Переглядів: 63 | Теги: book culture, Alexandria library, information society, culture of library service, institutional approach, university library | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright © 2021

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Конструктор сайтів - uCoz