Четвер, 30.05.2024, 12:36 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Вимоги до публікацій | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філософія, культурологія, соціологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Вимоги до публікацій
Меню сайту
Site menu
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Пошук


  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ
  Шановні автори! Приносимо вибачення за тимчасові незручності.
  Інформація даного розділу оновлюється.
  Усі питання просимо з’ясовувати з відповідальним секретарем Серії
  Закрити
  Положення про наукові фахові видання МДУ

  Публічний договір про надання послуг з публікації творів у Виданні Маріупольського державного університету (2019)
  Публічний договір про надання послуг з публікації творів у Виданні Маріупольського державного університету (2016)
  Публічний договір про надання послуг з публікації творів у Виданні Маріупольського державного університету (2015)
  Шановні автори! Приносимо вибачення за тимчасові незручності.
  Інформація даного розділу оновлюється.
  Усі питання просимо з’ясовувати з відповідальним секретарем Серії
  Закрити
  Додаток 1
  ФОРМА ОЦІНКИ РЕЦЕНЗЕНТОМ  Для публікації статті необхідно відправити до редакції електронною поштою наступні матеріали:
  1) заповнену довідку про автора
  2) статтю;
  3) відскановану зовнішню рецензію;
  4) розширену анотацію статті англійською мовою (повинна містити: прізвище та ініціали автора; назву статті; стислий зміст статті мінімальним обсягом 35 рядків та ключові слова);
  5) відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Для публікації статті необхідно відправити до редакції електронною поштою наступні матеріали:
  1) заповнену довідку про автора
  2) статтю;
  3) відскановану зовнішню рецензію;
  4) розширену анотацію статті англійською мовою (повинна містити: прізвище та ініціали автора; назву статті; стислий зміст статті мінімальним обсягом від 35 рядків та ключові слова);
  5) відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  скачати вимоги до публікацій


  1. Редакція приймає до друку статті виключно за умови їх відповідності вимогам ДСТУ 7152:2010 до структури наукової статті. Наукові статті повинні містити такі необхідні елементи:

  - постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

  - аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Під час аналізу у статті стану наукової розробки проблеми, а також у викладі основного матеріалу редколегія рекомендує авторам посилатися на публікації у попередніх випусках Вісника МДУ (за наявності відповідних досліджень);

  - виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

  - висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.


  2. Публікація починається з класифікаційного індексу УДК, який розміщується окремим рядком, ліворуч перед ПІБ автора (авторів). Текст публікації повинен відповідати структурній схемі:

  - ліворуч ініціали та прізвище автора (авторів) у називному відмінку;

  - назва публікації по центру сторінки великими напівжирними літерами;

  - анотація мовою тексту публікації (курсив) згідно з ДСТУ ГОСТ 7.9-2009;

  - перелік ключових слів з підзаголовком Ключові слова: (курсив);

  - основний текст статті;

  - бібліографічний список, оформлений згідно Вимогам до переліку використаних джерел;

  - дата надходження до редакції арабськими цифрами, після бібліографічного списку, ліворуч;

  - після тексту статті ліворуч ініціали та прізвище автора (авторів) англійською мовою;

  - назва публікації по центру сторінки великими напівжирними літерами англійською мовою;

  - розширена анотація англійською мовою (курсив) (30-35 строк); для публікацій іншими мовами розширена анотація українською обов’язкова.

  Розширена анотація оформлюється згідно з «Рекомендаціями з підготовки журналів для зарубіжної аналітичної бази даних SCOPUS», укладеними співробітниками групи з науково-методичного забезпечення видавничої діяльності НАН України (http://www.nbuv.gov.ua/node/931).

  - перелік ключових слів англійською мовою з підзаголовком Key words: (курсив);


  3. Вимоги до оформлення тексту:

  - матеріали подаються у друкованому вигляді (папір формату А4) та на електронному носії (компакт-диск, e-mail) в форматі Microsoft World 97-2003. Обсяг – від 12 до 18, включаючи рисунки, таблиці, список використаної літератури. Основний текст статті – шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5, поля дзеркальні: верхній – 25 мм, нижній – 25 мм, зсередини – 25 мм, ззовні – 25 мм., абзацний відступ – 10 мм; оформлюються згідно з ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»;

  - щодо символів. В тексті необхідно використовувати лише лапки такого зразку: «», дефіс – це коротке тире «-». Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими скобками, а також в них. Для запобігання потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки»;

  - Вимоги до переліку використаних джерел
  - Додаток з прикладами оформлення літератури


  4. Супровідні матеріали:

  - стаття обов’язково супроводжується авторською довідкою (див. відповідний Зразок) із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (повністю); наукового ступеня, посади, місця роботи, наукового звання;

  - статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Рецензія або витяг з протоколу подається у роздрукованному та сканованому вигляді електронною поштою.


  5. Прийом статті до друку здійснюється за наявності таких документів:

  - текст статті (електронний та роздрукований варіанти за підписом автора (авторів), оформлений відповідно до встановлених вимог;

  - внутрішня рецензія (при необхідності);

  - відомості про автора (авторів) (авторська довідка) за підписом автора (авторів) у роздрукованному та сканованому виглядах;

  - згода на обробку персональних даних за підписом автора (кожного з авторів окремо).


  6. Редакція очікує, що надані матеріали раніше не публікувалися і не передавалися для публікування до інших видань, містять достовірну інформацію. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей, а також право опублікування, розповсюдження та використання матеріалів у науко метричних та наукових базах та ресурсах відкритого доступу, у мережі Інтернет (в рамках електронної бібліотеки МДУ). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.


  Зразок оформлення статті

  абітурієнту 2020

  Зразок оформлення авторської довідки


  Copyright © 2024

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна [email protected]

  Конструктор сайтів - uCoz