Неділя, 18.04.2021, 11:48 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філософія, культурологія, соціологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 19 [20]
Вісник Маріупольського державного університету – Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. – 2020. – Вип. 19. – С. 1-161.
Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Philosophy, culture studies, sociology, 19
Site menu
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Пошук


  Орєхова Світлана Євгенівна, Музика Олена Миколаївна
  Вісник Маріупольського державного університету – Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. – 2020. – Вип. 19. – С. 1-161.

  Орєхова Світлана Євгенівна
  кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності
  Маріупольський державний університет

  Oriekhova Svitlana
  assistant professor of cultural studies and information activities, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor
  Mariupol State University

  sv.orehova@ukr.net

  Музика Олена Миколаївна
  студентка ІV курсу ОС «Бакалавр» спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
  Маріупольський державний університет

  Muzyka Olena
  a fourth-year student of the Bachelor’s School, majoring in Information, Library and Archival Affairs
  Mariupol State University

  е1998nm@gmail.com

  Історичний вимір документаційного забезпечення управлінської діяльності в УРСР як основа сучасного вітчизняного діловодства

  Historical dimension of documentation of management activity in the USSR as the basis of modern domestic records

  DOI 10.34079/2226-2830-2020-10-19-74-86

  [ download pdf ]

  С. 74-86

  Анотація
  У статті представлений результат аналізу публікацій з проблеми документаційного забезпечення управлінської діяльності в УРСР за період 1946–1991 рр. у сучасних вітчизняних фахових виданнях, враховуючи часовий розріз від початку до 20–го року ХХІ століття. Наголошено, що фахові періодичні видання з документознавства необхідно сприймати як центр формування ґрунтовно нових, унікальних знань з огляду на історичну складову або перспектив розвитку з боку освітлення певної проблеми з документування. Періодичні видання є важливим історичним джерелом, здатним збагатити історіографічне й історичне відтворення еволюції документування, виявити різноаспектні відрізнення обраної епохи.

  The article presents the result of the analysis of publications on the problem of documentation of management activities in the USSR for the period 1946–1991 in modern domestic professional publications, taking into account the time interval from the beginning to the 20th year of the XXI century.
  The development of Soviet documentation in 1946–1991 laid the foundation for the further formation of modern documentation in independent Ukraine. A number of normative and methodological documents created during this period are still in force today. This stage of the history of documentation is characterized primarily by the desire to unify and standardize management documentation, the development of common national rules of documentation.
  The documents of the Ukrainian SSR are the foundation for the study of domestic documentary history from the beginning of the postwar development of the republic to the formation of independent Ukraine. Research of documentary sources of information allows to clearly record the levels and directions of interests of the national scientific community to the specified period and its documentary base. In turn, the study presents the results of the analysis on the topic of documentation of management activities on the pages of professional research studios. The results of the contribution of researchers to the scientific life of the country are processed.
  It is emphasized that professional periodicals on document science should be perceived as a center for the formation of fundamentally new, unique knowledge given the historical component or prospects for development by covering a particular problem of documentation. Periodicals are an important historical source that can enrich the historiographical and historical reproduction of the evolution of documentation, to identify various differences of the chosen era.
  The prospects of further scientific research of publications of other historical periods concerning the issue of documentation of management in the USSR, as well as monitoring of future works of the domestic scientific community and their scientometric factors for increasing interest in this historical period among students, teachers, scientists and all interested citizens.
  The importance and relevance of the study is noted given that the vast majority of normative and methodological documents in the field of documentation, created in this historical period, are still valid today, which automatically makes them the basis of modern documentary science in independent Ukraine.

  Ключові слова: документ, документування, діловодство, історія діловодства, документаційне забезпечення управління, УРСР, Україна, archive, document, documentation, office work, history of office work, documentation support of management, USSR, Ukraine

  Список використаної літератури

  1. Архіви України : наук.-практ. журн. [Електронний ресурс] / Держ. архівна служба України, Ін-т. укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Укр. ін-т нац. пам’яті, Нац. акад. наук України, Держ. центр збереження док. Нац. арх. фонду. – Режим доступу: https://archives.gov.ua/Publicat/AU/.
  2. Бездрабко В. В. К. Г. Мітяєв і становлення документознавства / В. В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 1. – С. 8–22.
  3. Бездрабко В. В. Становлення і розвиток документознавства в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. істор. наук : 27.00.02 / В. В. Бездрабко; НАН України. НБУ ім. В. І. Вернадського. – К., 2010. – 36 с.
  4. Бездрабко В. В. Сучасні історичні студіювання документа: en bloc et en détail / В. В. Бездрабко // Український історичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 158–184.
  5. Бездрабко В. ДСТУ 4423:2005 «Інформація та документація. Керування документаційними процесами»: Impressia et reflexia / В. Бездрабко // Спеціальні історичні дисципліни. – 2010. – № 16. – С. 111–125.
  6. Бездрабко В. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства – провідна наукова установа документознавчої галузі / В. Бездрабко // Архіви України. – 2009. – № 3–4. – С. 66–95.
  7. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журн. [Електронний ресурс] / Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистецтв. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.
  8. Вісник Книжкової палати : наук.-практ. журн. [Електронний ресурс] / Книжкова палата України. – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/visnyk_pokazh.htm.
  9. Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харк. держ. акад. культури. – Режим доступу: http://www.ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/nauk_vid/rio_old_2017/vh/nomera.html.
  10. Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харк. держ. акад. культури. – Режим доступу: http://v-khsac.in.ua/issue/archive.
  11. Горєва В. В. Інформологічні дослідження в документознавстві України у 60–70-х роках ХХ ст. (на прикладі досліджень Української філії науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР у м. Києві) / В. В. Горєва // Архіви України. – 2011. – № 2–3. – С. 46–56.
  12. Горєва В. В. Розвідки Української філії науково-дослідного інституту планування і нормативів у сфері економічних та інформологічних документознавчих досліджень у 1960–1980-х рр. / В. В. Горєва // Архіви України. – 2012. – № 2. – С. 92–101.
  13. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Режим доступу: http://np.nbuv.gov.ua/uk/archive.
  14. Ковтанюк Ю. С. Витоки електронного документознавства як наукового напряму документознавства / Ю. С. Ковтанюк // Архіви України. – 2011. – № 2–3. – С. 14–36.
  15. Кулешов С. З історії документознавства в Україні / С. Кулешов, О. Загорецька // Студії з архівної справи та документознавства. – 2008. – Т. 16. – С. 73–84.
  16. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: наук. вид. [Електронний ресурс] / НАН України, Ін-т історії України. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/ejournal/EJ0000014.
  17. Студії з архівної справи та документознавства : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Укр. наук.-дослід. ін-т архівної справи та документознавства. – Режим доступу: https://undiasd.archives.gov.ua/studii/index.htm.
  18. Український історичний журнал : наук. журн. [Електронний ресурс] / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/ejournal/EJ0000002.
  19. Швецова-Водка Г. М. Чи потрібний документознавству оновлений термінологічний апарат? / Г. М. Швецова-Водка // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 3. – С. 26–31.

  References

  1. Archives of Ukraine: scientific-practical. magazine. [Electronic resource] / State Archival Service of Ukraine, Inst. укр. archeography and source studies. MS Hrushevsky, Ukr. Inst. of Nat. memory, Nat. acad. Sciences of Ukraine, Gos. storage center doc. Nat. arch. fund. - Access mode: https://archives.gov.ua/Publicat/AU/.
  2. Bezdrabko V. V. K. G. Mityaev and the formation of document science / V.V. Bezdrabko // Library Science. Documentation. Informology. - 2008. - № 1. - P. 8–22.
  3. Bezdrabko V. V. Formation and development of document science in Ukraine (second half of the XX - beginning of the XXI century): author's ref. dis. for science. degree of Dr. histories. Sciences: 27.00.02 / V. V. Bezdrabko; NAS of Ukraine. NBU them. VI Vernadsky. - К., 2010. - 36 р.
  4. Bezdrabko V. V. Suchasni istorichni studiyuvannia dokumenta: en bloc et en détail / V. V. Bezdrabko // Ukrainskyi istorichnyi zhurnal. - 2009. - № 3. - P. 158–184.
  5. Bezdrabko V. DSTU 4423: 2005 "Information and documentation. Document Management Process Management ”: Impressia et reflexia / V. Bezdrabko // Special Historical Disciplines. - 2010. - № 16. - P. 111–125.
  6. Bezdrabko V. Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Documentation - a leading scientific institution of the documentary industry / V. Bezdrabko // Archives of Ukraine. - 2009. - № 3–4. - P. 66–95.
  7. Library science. Documentation. Informology: science. magazine. [Electronic resource] / Nat. acad. ker. staff cult. and arts. - Access mode: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.
  8. Bulletin of the Book Chamber: scientific-practical. magazine. [Electronic resource] / Book Chamber of Ukraine. - Access mode: http://www.ukrbook.net/visnyk_pokazh.htm.
  9. Bulletin of the Kharkiv State Academy of Culture: Coll. Science. пр. [Electronic resource] / Khark. state acad. culture. - Access mode: http://www.ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/nauk_vid/rio_old_2017/vh/nomera.html.
  10. Bulletin of the Kharkiv State Academy of Culture. Series: Social Communications: Coll. Science. пр. [Electronic resource] / Khark. state acad. culture. - Access mode: http://v-khsac.in.ua/issue/archive.
  11. Goreva V. V. Informological research in document science of Ukraine in the 60-70s of the twentieth century. (on the example of research of the Ukrainian branch of the research institute of planning and standards at the State Plan of the USSR in Kyiv) / V. V. Goreva // Archives of Ukraine. - 2011. - № 2–3. - P. 46–56.
  12. Goreva V. V. Investigations of the Ukrainian branch of the research institute of planning and standards in the field of economic and informological document research in 1960-1980 / V. V. Goreva // Archives of Ukraine. - 2012. - № 2. - P. 92–101.
  13. Scientific works of the National Library of Ukraine named after VI Vernadsky: Coll. Science. пр. [Electronic resource] / Нац. acad. Sciences of Ukraine, Nat. b-ka of Ukraine named after VI Vernadsky, Assoc. b-k of Ukraine. - Access mode: http://np.nbuv.gov.ua/uk/archive.
  14. Kovtanyuk Yu. S. The origins of electronic document science as a scientific direction of document science / Yu. S. Kovtanyuk // Archives of Ukraine. - 2011. - № 2–3. - P. 14–36.
  15. Kuleshov S. From the history of document science in Ukraine / S. Kuleshov, O. Zagoretska // Studies in archival affairs and document science. - 2008. - V. 16. - P. 73–84.
  16. Special historical disciplines: questions of theory and methods: science. view. [Electronic resource] / NAS of Ukraine, Inst. Of History of Ukraine. - Access mode: http://resource.history.org.ua/ejournal/EJ0000014.
  17. Studies in archival affairs and document science: coll. Science. pr. [Electronic resource] / Ukr. research Institute of Archival Affairs and Documentation. - Access mode: https://undiasd.archives.gov.ua/studii/index.htm.
  18. Ukrainian historical journal: science. magazine. [Electronic resource] / Nat. acad. Sciences of Ukraine, Institute of History of Ukraine. – Access mode: http://resource.history.org.ua/ejournal/EJ0000002.
  19. Shvetsova-Vodka G. M. Does document science need an updated terminology? / G. M. Shvetsova-Vodka // Library Science. Documentation. Informology. - 2008. - № 3. – P. 26–31.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Орєхова С. Є. Історичний вимір документаційного забезпечення управлінської діяльності в УРСР як основа сучасного вітчизняного діловодства / С. Є. Орєхова, О. М. Музика // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. – 2020. – Вип. 19. – С. 74-86.

  Harvard Referencing Style
  Oriekhova, S. and Muzyka, O., 2020. Istorychnyi vymir dokumentatsiinoho zabezpechennia upravlinskoi diialnosti v URSR yak osnova suchasnoho vitchyznianoho dilovodstva [Historical dimension of documentation of management activity in the USSR as the basis of modern domestic records]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Philosophy, culture studies, sociology,19, pp.74-86.

  Категорія: Випуск 19 | Додав: Marina (15.12.2020)
  Переглядів: 44 | Теги: office work, документаційне забезпечення управлі, історія діловодства, document, documentation support of management, Україна, history of office work, документ, Documentation, діловодство, Archive, Ukraine, УРСР, документування, USSR | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright © 2021

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Конструктор сайтів - uCoz