Неділя, 18.04.2021, 10:43 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філософія, культурологія, соціологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 19 [20]
Вісник Маріупольського державного університету – Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. – 2020. – Вип. 19. – С. 1-161.
Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Philosophy, culture studies, sociology, 19
Site menu
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Пошук


  Нікольченко Тамара Марківна, Нікольченко Марія Владиславівна
  Вісник Маріупольського державного університету – Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. – 2020. – Вип. 19. – С. 1-161.

  Нікольченко Тамара Марківна
  кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри слов’янської філології та перекладу
  Маріупольський державний університет

  Nikolchenko Tamara
  Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of Slavic Philology and Translation, Associate Professor
  Mariupol State University

  nikolchenko46@ukr.net

  Нікольченко Марія Владиславівна
  кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української філології
  Маріупольський державний університет

  Nikolchenko Maria
  Ph.D., аssociate рrofessor of the Department of Ukrainian Philology
  Mariupol State University

  mariya_nikolchenko@ukr.net

  Українська народна пісенність буремних років (пісні полону Другої світової війни)

  Ukrainian folk songs of the stormy years (songs of captivity of the Second World War)

  DOI 10.34079/2226-2830-2020-10-19-62-74

  [ download pdf ]

  С. 62-74

  Анотація
  У статті висвітлюється відображення складних процесів народної творчості у часи Другої світової війни, зокрема невольничої поезії. У часи воєнних лихоліть активізується творення народної поезії, що викликане потребою відгукнутися на події, зафіксувати їх, перш за все, в пам’яті. Ці пісенні відгуки на події відбуваються на матеріалі «старих» зразків поезії, які вже знані. А «новотвори» використовуються учасниками подій і насичуються новими реаліями. Такою і є народна пісенність періоду фашистської неволі у період Другої світової війни. На великому фактичному матеріалі простежується ґенеза поезії неволі досліджуваного періоду, доводиться, що генетично невольнича поезія Другої світової війни пов’язана з плачами невольників і сягає своїм корінням у багатостраждальну історію України. Ці мотиви звучать ще в старих козацьких думах, у яких голосіння поступово перетворюється на ліричну пісню. А в роки воєнних лихоліть ХХ століття ці пісні актуалізувалися і зазвучали по-сучасному.
  У статті аналізуються записи пісень, які відбивають горе молодих дівчат, вивезених на примусові роботи до Німеччини, страждання матерів, які втрачають своїх дітей. Більшість аналізованих творів зберігаються у фондах ІМФЕ України, а також у власних записах авторів статті.

  The article covers the complex processes of folk art during the Second World War, in particular slave poetry. In times of war, the creation of folk poetry is intensified, which is caused by the need to respond to events, to record them, above all, in memory. These song responses to events take place on the material of "old" samples of poetry that are already known. And «innovations» are used by participants of events and are saturated with new realities.
  Such is the folk song of the period of fascist captivity during the Second World War. The genesis of the poetry of captivity of the studied period can be traced on a large factual material, it is proved that genetically slave poetry of the period of the Second World War is connected with the cries of slaves and has its roots in the long history of Ukraine. These motives are still heard in the old Cossack thoughts, in which the lamentation gradually turns into a lyrical song. And during the war troubles of the twentieth century, these songs became relevant and sounded in a modern way.
  The article analyzes recordings of songs that reflect the grief of young girls taken to forced labor in Germany, the suffering of mothers who lose their children. Most of the analyzed works are stored in the funds of the IMFE of Ukraine, as well as in the own records of the authors of the article.
  The folklore of captivity, according to the authors of the article, fully reflects the deep universal feelings. It is the basis of artistic culture, because the socio-pragmatic world is conditioned by spiritual ideas about its integrity and ideals.
  The folklore of captivity, according to the authors of the article, fully reflects the deep universal feelings. It is the basis of artistic culture, because the socio-pragmatic world is conditioned by spiritual ideas about its integrity and ideals.

  Ключові слова: народна творчість, пісенні новотвори, німецько-фашистська окупація, неволя, полонянки, народна пісенність, думи, пісні неволі, пісенні переробки, пісні-плачі, контамінації, folk art, song innovations, Nazi occupation, captivity, captives, folk songs, thoughts, captivity songs, song adaptations, crying songs, contamination

  Список використаної літератури

  1. Беларуски фальклор Вяликай Айчиннай вайны / склад. І. В. Гутарау, М. Я. Грынблат, К. П. Кабашнікау і інш. ; Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Акадэміі навук БССР. – Минск : Выдавецтва Акадэміі навук БССР, 1961. – 617 с.
  2. Березовський І. П. Збирання та вивчення фольклору Великої Вітчизняної війни / І. П. Березовський // Народна творчість та етнографія. – 1965. – № 3. – С. 40–50.
  3. Бріцина О. Ю. Український антифашистський фольклор (до питання про специфіку творчих процесів) / О. Ю.Бріцина // Художня культура країн Східної та Південної Європи в боротьбі проти фашизму : зб. наук. пр. – Київ : Наукова думка, 1990. – С. 36–43.
  4. Виткалов С. В. Рівненщина: культурно-мистецький потенціал в парадигмах сучасності : моногр. / С. В. Виткалов ; за ред. В. Г. Виткалова. – Рівне : ППДМ, 2012. – 416 с.
  5. Гнатюк В. Війна і народна поезія / В. Гнатюк // Календарик для січових стрільців і жовнірів-українців на 1917 р. – Відень, 1916. – С. 68–84.
  6. Грідіна І. М. Духовне життя населення України в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.) : моногр. / І. М. Грідіна;. – Донецьк : Донец. нац. ун-т, 2010. – 418 c.
  7. Грінченко В. В. «Раскинулись рельсы далеко…»: фольклор примусових робітників нацистської Німеччини у публікаціях радянської доби / В. В. Грінченко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер : Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – 2008. – № 835, Вип. 11. – С. 103–122.
  8. Грица С. Й. Мелос української епіки / С. Й. Грица. – Київ: Наукова Думка, 1979. – 245 с.
  9. Зажурилась Україна // Українські народні пісні. Книга перша / упоряд. З. Василенко, М. Гордійчук. – Київ : Мистецтво, 1955. – С. 27.
  10. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Відділ фондів. Фонд № 14-3. Рукописні збірки записів української невольничої поезії Другої світової війни.
  11. Кирчів Р. Ф. Двадцяте століття в українському фольклорі / Р. Ф. Кирчів. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2010. – 536 с.
  12. Мишанич С. В. Пісенна культура радянського села / С. В. Мишанич. – Київ : Наукова думка, 1977. – 208 с.
  13. Наймитські та заробітчанські пісні: збірник / упоряд. і вступ. ст. С. Грица, О. Дей та ін. – Київ: Наукова думка, 1975. – 572 с.
  14. Никольченко Т. М. Народная песенность периода Великой Отечественной войны в районах Украинского Полесья : автореф. дисс. … канд. филол. наук : спец. 10.01.09 / Тамара Марковна Никольченко; Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР. – Минск, 1991. – 19 с.
  15. Нікольченко Т. М. Невольнича пісенність Українського Полісся періоду Великої Вітчизняної війни / Т. М. Нікольченко // Народна творчість та етнографія. - 1992. – № 3 – С. 34–41.
  16. Нікольченко Т. М. Поезія горя і сліз (невольнича пісенність українського народу періоду Великої Вітчизняної війни) / Т. М. Нікольченко, М. В. Нікольченко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. - 2012. - Вип. 7. - С. 59-68.
  17. Правдюк О. А. Східнослов’янські патріотичні пісні у роки Великої Вітчизняної війни /О. С. Правдюк // Художня культура країн Східної та Південної Європи в боротьбі проти фашизму : зб. наук. пр. – Київ : Наукова думка, 1990. – С. 17–35.
  18. Рекрутські та солдатські пісні / Академія наук УРСР; упоряд. : А. Л. Іоаніді, О. А. Правдюк. – Київ : Наукова думка, 1974. – 642 с.
  19. Українські народні думи та історичні пісні / упоряд.: П. Д. Павлій, М. С. Родіна. М. П. Стельмах; за ред. М. Т. Рильского, К. Г. Гуслистого. – Київ : Вид-во АН України, 1955. – 659 с.
  20. Українські народні пісні : зб. : в 2-х кн. / упоряд. : З. Василенко, М. Гордійчук. - Київ : Мистецтво, 1955. - Кн. 2. - 415 с.
  21. Українські народні пісні : зб. : в 2-х кн. / упоряд. : З. Василенко, М. Гордійчук. - Київ : Мистецтво, 1955. - Кн. 1. - 484 с.
  22. Українські народні пісні в записах Зоріана Доленти-Ходаковського (з Галичини, Волині, Поділля, Придніпрянщини і Полісся) / упоряд., текстолог. інтерпр. і комент. О. І. Дея; автрибуція автографів і копій та передм. Л. А. Малаш, О. І. Дея. – Київ : Наукова думка, 1974. – 780 с.
  23. Українська народна поезія про Велику Вітчизняну війну / упоряд. М. Родіна, М. Стельмах; відповід. ред. М. Рильський. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1953. – 335 с.
  24. Украинские народные думы : пер. с укр. / сост. Б. П. Кирдан. – Москва : Наука, 1972. – 560 с.
  25. Фольклор Вітчизняної війни / під ред. Ф. Колесси; збирачі : В. Лавриненко та ін.; упоряд. А. Мацкевич. – Львів : Обл. будинок нар. творчості, 1945. – 130 с.
  26. Шумада Н. С. Традиційна основа поетики слов’янського пісенного фольклору періоду Другої світової війни / Н. С.Шумада // Художня культура країн Східної та Південної Європи в боротьбі проти фашизму : зб. наук. пр. – Київ : Наукова думка, 1990. – С. 8–16.
  27. Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків. У 3-х т. / Д. І. Яворницький. –– Львів : Світ, 1990. – Т. 1. – 319 с.

  References

  1. Belaruski falklor Vyalikay Aychinnay vayny / sklad. І. V. Gutarau, M. Ya. Grynblat, K. P. Kabashnіkau і іnsh. ; Іnstytut mastatstvaznaўstva, etnagrafіі і falkloru Akademіі navuk BSSR. – Minsk : Vydavetstva Akademіі navuk BSSR, 1961. – 617 s.
  2. Berezovskyi I. P. Zbyrannia ta vyvchennia folkloru Velykoi Vitchyznianoi viiny / I. P. Berezovskyi // Narodna tvorchist ta etnohrafiia. – 1965. – № 3. – S. 40–50.
  3. Britsyna O. Yu. Ukrainskyi antyfashystskyi folklor (do pytannia pro spetsyfiku tvorchykh protsesiv) / O. Yu.Britsyna // Khudozhnia kultura krain Skhidnoi ta Pivdennoi Yevropy v borotbi proty fashyzmu : zb. nauk. pr. – Kyiv : Naukova dumka, 1990. – S. 36–43.
  4. Vytkalov S. V. Rivnenshchyna: kulturno-mystetskyi potentsial v paradyhmakh suchasnosti : monohr. / S. V. Vytkalov ; za red. V. H. Vytkalova. – Rivne : PPDM, 2012. – 416 s.
  5. Hnatiuk V. Viina i narodna poeziia / V. Hnatiuk // Kalendaryk dlia sichovykh striltsiv i zhovniriv-ukraintsiv na 1917 r. – Viden, 1916. – S. 68–84.
  6. Hridina I. M. Dukhovne zhyttia naselennia Ukrainy v roky Druhoi svitovoi viiny (1939–1945 rr.) : monohr. / I. M. Hridina;. – Donetsk : Donets. nats. un-t, 2010. – 418 c.
  7. Hrinchenko V. V. «Raskynulys relsы daleko…»: folklor prymusovykh robitnykiv natsystskoi Nimechchyny u publikatsiiakh radianskoi doby / V. V. Hrinchenko // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V. N. Karazina. Ser : Istoriia Ukrainy. Ukrainoznavstvo: istorychni ta filosofski nauky. – 2008. – № 835, Vyp. 11. – S. 103–122.
  8. Hrytsa S. Y. Melos ukrainskoi epiky / S. Y. Hrytsa. – Kyiv: Naukova Dumka, 1979. – 245 s.
  9. Zazhurylas Ukraina // Ukrainski narodni pisni. Knyha persha / uporiad. Z. Vasylenko, M. Hordiichuk. – Kyiv : Mystetstvo, 1955. – S. 27.
  10. Instytut mystetstvoznavstva, folklorystyky ta etnolohii im. M. T. Rylskoho NAN Ukrainy. Viddil fondiv. Fond № 14-3. Rukopysni zbirky zapysiv ukrainskoi nevolnychoi poezii Druhoi svitovoi viiny.
  11. Kyrchiv R. F. Dvadtsiate stolittia v ukrainskomu folklori / R. F. Kyrchiv. – Lviv : Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy, 2010. – 536 s.
  12. Myshanych S. V. Pisenna kultura radianskoho sela / S. V. Myshanych. – Kyiv : Naukova dumka, 1977. – 208 s.
  13. Naimytski ta zarobitchanski pisni: zbirnyk / uporiad. i vstup. st. S. Hrytsa, O. Dei ta in. – Kyiv: Naukova dumka, 1975. – 572 s. .
  14. Nikolchenko T. M. Narodnaya pesennost perioda Velikoy Otechestvennoy voyny v rayonakh Ukrainskogo Polesya : avtoref. diss. … kand. filol. nauk : spets. 10.01.09 / Tamara Markovna Nikolchenko; In-t iskusstvovedeniya, etnografii i folklora AN BSSR. – Minsk, 1991. – 19 s.
  15. Nikolchenko T. M. Nevolnycha pisennist Ukrainskoho Polissia periodu Velykoi Vitchyznianoi viiny / T. M. Nikolchenko // Narodna tvorchist ta etnohrafiia. - 1992. – № 3 – S. 34–41.
  16. Nikolchenko T. M. Poeziia horia i sliz (nevolnycha pisennist ukrainskoho narodu periodu Velykoi Vitchyznianoi viiny) / T. M. Nikolchenko, M. V. Nikolchenko // Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu. Ser. : Filolohiia. - 2012. - Vyp. 7. - S. 59-68.
  17. Pravdiuk O. A. Skhidnoslovianski patriotychni pisni u roky Velykoi Vitchyznianoi viiny /O. S. Pravdiuk // Khudozhnia kultura krain Skhidnoi ta Pivdennoi Yevropy v borotbi proty fashyzmu : zb. nauk. pr. – Kyiv : Naukova dumka, 1990. – S. 17–35.
  18. Rekrutski ta soldatski pisni / Akademiia nauk URSR; uporiad. : A. L. Ioanidi, O. A. Pravdiuk. – Kyiv : Naukova dumka, 1974. – 642 s.
  19. Ukrainski narodni dumy ta istorychni pisni / uporiad.: P. D. Pavlii, M. S. Rodina. M. P. Stelmakh; za red. M. T. Rylskoho, K. H. Huslystoho. – Kyiv : Vyd-vo AN Ukrainy, 1955. – 659 s.
  20. Ukrainski narodni pisni : zb. : v 2-kh kn. / uporiad. : Z. Vasylenko, M. Hordiichuk. - Kyiv : Mystetstvo, 1955. - Kn. 2. - 415 s.
  21. Ukrainski narodni pisni : zb. : v 2-kh kn. / uporiad. : Z. Vasylenko, M. Hordiichuk. - Kyiv : Mystetstvo, 1955. - Kn. 1. - 484 s.
  22. Ukrainski narodni pisni v zapysakh Zoriana Dolenty-Khodakovskoho (z Halychyny, Volyni, Podillia, Prydniprianshchyny i Polissia) / uporiad., tekstoloh. interpr. i koment. O. I. Deia; avtrybutsiia avtohrafiv i kopii ta peredm. L. A. Malash, O. I. Deia. – Kyiv : Naukova dumka, 1974. – 780 s.
  23. Ukrainska narodna poeziia pro Velyku Vitchyznianu viinu / uporiad. M. Rodina, M. Stelmakh; vidpovid. red. M. Rylskyi. – Kyiv : Vydavnytstvo AN URSR, 1953. – 335 s.
  24. Ukrainskie narodnye dumy : per. s ukr. / sost. B. P. Kirdan. – Moskva : Nauka, 1972. – 560 s.
  25. Folklor Vitchyznianoi viiny / pid red. F. Kolessy; zbyrachi : V. Lavrynenko ta in.; uporiad. A. Matskevych. — Lviv : Obl. budynok nar. tvorchosti, 1945. – 130 s.
  26. Shumada N. S. Tradytsiina osnova poetyky slovianskoho pisennoho folkloru periodu Druhoi svitovoi viiny / N. S.Shumada // Khudozhnia kultura krain Skhidnoi ta Pivdennoi Yevropy v borotbi proty fashyzmu : zb. nauk. pr. – Kyiv : Naukova dumka, 1990. – S. 8–16.
  27. Yavornytskyi D. I. Istoriia zaporizkykh kozakiv. U 3-kh t. / D. I. Yavornytskyi. –– Lviv : Svit, 1990. – T. 1. - 319 s.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Нікольченко Т. М. Українська народна пісенність буремних років (пісні полону Другої світової війни) / Т. М. Нікольченко, М. В. Нікольченко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. – 2020. – Вип. 19. – С. 62-74.

  Harvard Referencing Style
  Nikolchenko, T. and Nikolchenko, M., 2020. Ukrainska narodna pisennist buremnykh rokiv (pisni polonu Druhoi svitovoi viiny) [Ukrainian folk songs of the stormy years (songs of captivity of the Second World War)]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Philosophy, culture studies, sociology,19, pp.62-74.

  Категорія: Випуск 19 | Додав: Marina (15.12.2020)
  Переглядів: 28 | Теги: полонянки, folk songs, song innovations, пісні неволі, пісенні переробки, Thoughts, captivity, folk art, пісні-плачі, Nazi occupation, captivity songs, народна творчість, контамінації, німецько-фашистська окупація, song adaptations, неволя, пісенні новотвори, думи, captives, народна пісенність | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright © 2021

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Конструктор сайтів - uCoz